SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Regulamin płatności składek
1.
Regionalny Klub Sportowy RKS Gdynia utrzymuje swoją działalność w oparciu o składki członkowskie.. Składka miesięczna uprawniająca do uczestnictwa dziecka w klubie jest stała nie zależy od ilości treningów.
2.
Wpłaty pierwszej składki członkowskiej dokonujemy w terminie do 5 tygodni od rozpoczęcia uczestnictwa w treningach podejmując decyzję o przystąpieniu do klubu.Składka miesięczna płacona jest z góry do 15 dnia każdego miesiąca którego dotyczy ( np za lipiec – do 15 lipca- po tym czasie składka jest uznana za zaległą )
3.
Opłacana składka, jest miesięczną stałą składką członkowską wynikającą z podpisanej deklaracji członkowskiej, opłacaną przez cały rok nie zależnie od wyjazdów, wakacji, ferii świąt lub innych przerw w treningach lub innych zajęciach organizowanych przez klub. Wysokość i częstotliwość składki nie zależy od frekwencji dziecka na zajęciach, treningach, turniejach lub innych wydarzeniach organizowanych przez klub.
4.
Trudności finansowe opiekuna regulaminowego zawodnika nie powinny być przeszkodą w uprawianiu sportu przez dziecko jednak uczestnik zajęć staje się zawodnikiem tylko w przypadku regularnego opłacania składek. Opiekun regulaminowy zawodnika zgłaszający trudności finansowe w trybie Punkt 5 uzgadnia indywidualne z członkiem zarządu klubu inne możliwości finansowania składek członkowskich do dnia ich regulaminowej wpłaty.
5.
W przypadku braku możliwości opłacania składki należy o tym fakcie poinformować trenera lub zarząd klubu do dnia 10 każdego miesiąca którego dotyczy składka wraz z uzasadnieniem . Brak opłaconych składek i nie wytłumaczenie tego faktu przez okres 3 miesięcy powoduje uruchomienie procedury dyscyplinarnej zgodnie z Punktem 6 i regulaminem klubu.
6.
Osoby, które nie wywiązują się z płatności składek powyżej 3 miesięcy tracą przysługujące prawa członka klubu, a tym samym prawo do uczestnictwa w treningach i dostępu do sprzętu. Członek usunięty z powodu nie opłacania składek może starać się o ponowne przyjęcie do Klubu. Warunkiem ponownego przyjęcia jest uregulowanie zaległych składek lub uzgodnienia z zarządem klubu w trybie Punkt 4 i 5 tego regulaminu albo wpłatę wpisowego w wysokości równowartości 3 miesięcznych bieżących składek.
7.
W przypadku zaistnienia długu przekraczającego równowartość składek za 3 miesiące Klub zastrzega sobie prawo wyegzekwowania należności na drodze sądowej.
8.
Osoby chcące zaprzestać przynależności do Klubu, muszą pisemnie powiadomić Klub z miesięcznym wypowiedzeniem. W takim wypadku składka za miesiąc następny jest wymagalna. Ponadto rezygnujący w okresie 1 miesiąca musi dokonać zwrotu wcześniej przyjętych akcesoriów klubowych.
9.
Składki są opłacane wyłącznie przelewem na konto bankowe RKS Gdynia
: BGŻ SA  90 2030 0045 1110 0000 0240 4570
Wplata dokonywana przelewem na konto musi zawierać informację czego dotyczy (składka), imię i nazwisko osoby za którą dokonywana jest wpłata oraz okres za który jest wnoszona. Wpłaty nie zawierające powyższych informacji będą potraktowane jako równoważne składkom darowizny na rzecz stowarzyszenia.
10.
Powyższa informacja dotycząca składek członkowskich wynika z regulaminu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie Rodzina Kultura Sport – Regionalny Klub Sportowy dostępnego na oficjalnej stronie internetowej klubu.