SPORT

logo_SPORT_s_2016-2000Celami sportowymi Stowarzyszenia są:

1. kształtowanie zasad współżycia sportowego wśród społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin, dzieci i młodzieży,
2. dążenie do osiągania najwyższego poziomu sportowego, możliwego do osiągnięcia tylko w połączeniu z harmonijnym rozwojem zawodnika, który w odniesieniu do dzieci i młodzieży staje się równoważnym celem działań stowarzyszenia
3. upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej na terenie działania Stowarzyszenia,
4. promowanie wszechstronnych wartości sportu, rekreacji,

5. tworzenie odpowiednich warunków uprawiania wychowania fizycznego i sportu
6. zapewnienie kadry szkoleniowej, właściwych urządzeń i obiektów sportowych i materiałów szkoleniowych
7. poprawa jakości i atrakcyjności zajęć wychowania fizycznego i sportu

Print Friendly, PDF & Email