OPP

opp-praktyka500na350

OPP – Organizacja Pożytku Publicznego
Jesteśmy organizacją działającą zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Nie każda organizacja, która prowadzi działalność pożytku publicznego, zdobyła  status organizacji pożytku publicznego.Status OPP może uzyskać organizacja pozarządowa (z wyjątkiem partii politycznych i należących do nich fundacji, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz samorządów zawodowych), jak również spółka kapitałowa powołana w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi przez co najmniej dwa lata działalność w obszarach tzw. pożytku publicznego, które zostały określone ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto organizacja musi spełniać dodatkowe kryteria, dotyczące m.in. jawności działania, kontroli w organizacji. Status OPP nadają organizacjom wydziały gospodarcze Krajowego Rejestru Sądowego sądów rejonowych odpowiednich dla adresu siedziby organizacji. Status ten jest nadawany na własny wniosek organizacji aspirującej, po sprawdzeniu jego formalnej i merytorycznej poprawności. Status ten może być odebrany wyłącznie na drodze sądowej.Status OPP daje naszej organizacji następujące przywileje:

  • możliwość otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, które wybierają organizację, której chcą przekazać te środki za pomocą odpowiedniego wpisu w deklaracji PIT;
  • zwolnienie od podatków: dochodowego od osób prawnych, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych; oraz zwolnienie od opłat skarbowych i sądowych
  • prawo do nieodpłatnego informowania o naszej działalności przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.
  • darowizny przekazane nam przez osoby fizyczne podlegają odliczeniu od dochodu, zmniejszając podstawę opodatkowania
  • możliwość korzystania z doradztwa i opinii Rad Działalności Pożytku Publicznego – wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Posiadanie przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego nakłada na nią obowiązki sprawozdawczości i podległości kontroli

  • publikowanie i składanie w Departamencie Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dorocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego, na specjalnych formularzach określających ściśle ich zawartość.
  • zgłaszanie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • podleganie kontrolom i wpisowi do rejestru organizacji OPP i ogólnego nadzoru Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Print Friendly, PDF & Email