NGO – OP

op

NGO ( ang. non-government organization, )
OP – Organizacja Pozarządowa
Jesteśmy organizacją działającą na rzecz określonych kierunków i wyznaczonych celów i niedziałającą dla osiągnięcia zysku. W odróżnieniu od organizacji międzyrządowych, organizacje pozarządowe powołują nie władze państwa, lecz osoby fizyczne lub prawne. Działają w oparciu o prawo w wyniku zawierania umów cywilnoprawnych. Organizacje pozarządowe bywają nazywane trzecim sektorem, obok sektora publicznego (władz, administracji publicznej) i rynkowego (przedsiębiorców). Organizacje pozarządowe – w odróżnieniu od organów publicznych a podobnie jak przedsiębiorcy – są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób), ale – w odróżnieniu od przedsiębiorstw a podobnie jak władze publiczne – działają w interesie publicznym lub społecznym , a nie prywatnym.
Organizacja pozarządowa nie jest organizacją społeczna taką jak związek zawodowy czy partia polityczna.
Związek zawodowy lub partia polityczna nie są organizacjami pozarządowymi.

Print Friendly, PDF & Email