NON PROFIT

NON PROFIT – działalność nie dla zysku Jesteśmy organizacją, która prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku.Najczęściej jest to stowarzyszenie – dobrowolne, trwałe i samorządne zrzeszenie o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące działalności, której […]

NGO – OP

NGO ( ang. non-government organization, ) OP – Organizacja Pozarządowa Jesteśmy organizacją działającą na rzecz określonych kierunków i wyznaczonych celów i niedziałającą dla osiągnięcia zysku. W odróżnieniu od organizacji międzyrządowych, organizacje pozarządowe powołują nie władze państwa, lecz osoby fizyczne lub prawne. Działają w oparciu o prawo w wyniku zawierania umów cywilnoprawnych. Organizacje pozarządowe bywają nazywane […]

OPP

OPP – Organizacja Pożytku Publicznego Jesteśmy organizacją działającą zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Nie każda organizacja, która prowadzi działalność pożytku publicznego, zdobyła  status organizacji pożytku publicznego.Status OPP może uzyskać organizacja pozarządowa (z wyjątkiem partii politycznych i należących do nich fundacji, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz samorządów zawodowych), jak również spółka […]

PRZEDSIĘBIORSTWO

Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie i w sposób określony w prawie o stowarzyszeniach. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.” (art.34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Działalność gospodarcza jest jedynie działalnością uboczną, […]