Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzysze­nia