Do właściwości Komisji Rewizyjnej należy sprawowanie kontroli wewnętrznej nad działalnością Stowarzyszenia, w szczególności poprzez:

  1. przeprowadzanie bieżącej i okresowej kontroli do­kumentacji księgowej oraz innych, dokumentów w celu zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej Sto­warzyszenia,
  2. wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi,
  3. wnioskowanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
  4. rozpatrywanie skarg i wniosków członków Sto­warzyszenia,
  5. zwoływanie zebrania zarządu w razie braku wypełniania przez zarząd statutowych obowiązków,
  6. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności Stowarzyszenia, złożenie sprawozdania ze swojej działalności na pierwszym zwyczajnym Walnym Zebraniu w nowym roku za rok ubiegły