STATUT STOWARZYSZENIA

 

Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia

Im. Jana Pawła II

Rozdział I:

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

1. Stowarzyszenie o nazwie: „Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia

im. Jana Pawła II”, zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie może używać nazw w skrócie:

a)      FCKG,

b)      Stowarzyszenie FCKG,

c)      Franciszkańskie Centrum Kultury.

3. Stowarzyszenie może używać logo.

4. Nazwa, logo i nazwy w skrócie Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.

§ 2.

Działa na podstawie przepisów ustawy prawo o sto­warzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 2 kwiet­nia 2003 roku (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Gdynia i terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego re­alizowania swych celów stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4.

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Gdynia.

§ 5.

Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem wskazującym na jego nazwę i siedzibę.

§ 6.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania. Decyzję o przystąpieniu do organizacji podejmu­je Walne Zebranie.

§ 7.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony

Rozdział II

Cele i formy działania Stowarzyszenia

§ 8.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wspieranie rozwoju kultury polskiej, a w szczególności działalności i twórczości artystycznej, in­spirowanej wiarą chrześcijańską.
 2. Upowszechnianie kultury i dziedzictwa Zakonu św. Franciszka z Asyżu.
 3. Dbałość o zachowanie dziedzictwa kultury polskiej, europejskiej i otwartość na kulturę całego świata.
 4. Edukacja i twórczość kulturalna.
 5. Promowanie kultury, szczególnie działań młodych artystów, a także osób niepełnosprawnych.
 6. Dialog międzykulturowy i międzyreligijny.
 7. Wymiana informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami kulturalnymi, naukowymi, oświatowymi, artystycznymi i społecznymi w kraju i za granicą.
 8. Wychowanie w duchu patriotyzmu oraz kształtowanie odpowiedzialności za Ojczyznę z jednoczesnym pos­zanowaniem godności i wolności każdego narodu.
 9. Promowanie postaw proekologicznych.

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Podejmowanie przedsięwzięć o charakterze kultural­nym.
 2. Organizowanie i obsługa imprez kulturalnych (w tym m.in. koncertów, wystaw, prezentacji).
 3. Wspieranie działań instytucji kulturalnych i artystyc­znych, np. teatrów, zespołów artystycznych.
 4. Współpracę z instytucjami, organizacjami, fundacjami, urzędami, środkami masowego przekazu.
 5. Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej poprzez organizowanie kursów, seminariów, warsztatów.
 6. Wydawanie książek, albumów, czasopism, publikacji, materiałów promocyjnych oraz płyt kompaktowych w za­kresie objętym celami Stowarzyszenia.
 7. Współpraca z nauczycielami, pedagogami, naukow­cami i artystami.
 8. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej służącej realizacji celów stat­utowych.
 9. Podejmowanie pracy twórczej z zakresu kompozycji muzycznych, projektów scenograficznych, sztuk plastyc­znych.
 10. Inicjowanie działań zmierzających do powstawania nowych jednostek artystycznych.
 11. Organizowanie konferencji i seminariów kulturalnych, naukowych, oświatowych w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
 12. Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizyc­znymi, w kraju i za granicą – zainteresowanymi realizacją celów Stowarzyszenia.
 13. Prowadzenie działalności pożytku publicznego, w tym odpłatnej działalności pożytku publicznego zgodnie z rozdziałem 1 działu II ustawy o działalności pożytku publicznego i Wolontariacie,         z której dochód przeznaczony jest wyłącznie na cele statutowe wymienione w § 8.
 14. Rozwijanie różnych form samorządności, służących wyrażaniu opinii i zaspokajaniu potrzeb społecznych, duchowych, kulturalnych obywateli.
 15. Organizowanie plenerowych imprez kulturalnych.
 16. Kreowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych i pomoc w budowaniu wzajemnych więzi międzyludzkich.
 17. Inne działania sprzyjające realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 10.

 1. Przedmiotem działalności pożytku publicznego sto­warzyszenia według polskiej klasyfikacji działalności jest:
  1. 18.12.Z – Pozostałe drukowanie,
  2. 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi,
  3. 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
  4. 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
  5. 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  6. 58.11.Z – Wydawanie książek,
  7. 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  8. 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
  9. 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów,
  10. 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  11. 63.12.Z – Działalność portali internetowych,
  12. 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
  13. 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
  14. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 2. Odpłatną działalnością pożytku publicznego, w tym przede wszystkim organizacja koncertów, festiwali, wystaw, konferencji i seminariów kulturalnych, naukowych, oświatowych, w kraju i za granicą, w zakresie objętym celami stowarzyszenia, jest:
  1. 18.12.Z – Pozostałe drukowanie,
  2. 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi,
  3. 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
  4. 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
  5. 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  6. 58.11.Z – Wydawanie książek,
  7. 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  8. 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
  9. 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów,
  10. 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  11. 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
  12. 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
  13. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 3. Odpłatna działalność pożytku publicznego może być prowadzona jedynie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych z paragrafu 8 a cały dochód musi być przeznaczony na działalność statutową.

§ 11.

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może:

 1. powoływać spółki i fundacje,
 2. prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego,
 3. prowadzić działalność gospodarczą,
 4. zawierać umowy i porozumienia o współdziałaniu z innymi podmiotami,
 5. przystępować do organizacji mających podobne cele statutowe.

§ 12.

 1. Realizując powyższe cele stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.
 2. Stowarzyszenie może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU

 

§ 13.

Formami członkostwa są: członkostwo zwyczajne, członkostwo wspierające i członkostwo honorowe.

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych.
 2. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą zostać osoby fizyczne prawne oraz organizacje, które uzyskają uznanie władz Stowarzyszenia.

§ 14.

Tryb nadawania członkostwa.

 1. Kandydat na członka zwyczajnego składa Zarządowi pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się na mocy uchwały Zarządu, z dniem jej podjęcia. Uchwałę w spraw­ie nabycia członkostwa Zarząd podejmuje w terminie 30 dni od daty złożenia deklaracji.
 3. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poc­zet członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie składa się na piśmie w siedzibie Stowarzyszenia. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
 4. Członkostwo wspierające nadaje na wniosek kandy­data, Zarząd.
 5. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 15.

Członek zwyczajny ma prawo:

1)      uczestniczyć w zebraniach i działalności Stowarzysze­nia,

2)      wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

3)      przedkładać opinie i propozycje dotyczące wszelkich przejawów działalności Stowarzyszenia,

4)      korzystać z pomocy Stowarzyszenia w sprawach związanych z udziałem w jego pracach,

5)      być informowanym o wszelkich decyzjach i innych działaniach stowarzyszenia,

6)      posiadać legitymację stowarzyszenia i nosić oznaki stowarzyszenia,

7)      być odznaczanym i nagradzanym z tytułu zasług położonych dla stowarzyszenia.

§ 16.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

1)      przestrzegać postanowień Statutu,

2)      przyczyniać się swoim udziałem do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,

3)      regularnie opłacać składki,

4)      dbać o dobre imię stowarzyszenia,

5)      realizować uchwały i inne decyzje zarządu sto­warzyszenia,

6)      szanować majątek stowarzyszenia.

§ 17.

Członek wspierający oraz członek honorowy posiada prawa oraz obowiązki takie same jak członek zwyczajny, z wyłączeniem:

 1. czynnego prawa wyborczego,
 2. obowiązku uiszczania składek członkowskich.

§ 18.

Członkostwo ustaje przez:

1) rezygnację z członkostwa złożoną Zarządowi w formie pisemnej,

2) śmierć członka,

3) wykluczenie na skutek:

a)      nie płacenia składek przez okres sześciu miesięcy bez należytego uzasadnienia,

b)      rażącego naruszenia postanowień statutu,

c)      oczywistego działania na szkodę Stowarzyszenia.

§ 19.

 1. Wykluczenie członka następuje na mocy uchwały Zarządu podjętej w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członka, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania członków terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie składa się na piśmie w siedzibie Stowarzyszenia. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 20.

Władzami Stowarzyszenia są:

1)      Walne Zebranie członków, zwane dalej Walnym Ze­braniem,

2)      Zarząd,

3)      Komisja Rewizyjna.

§ 21.

 1. Walne Zebranie zbiera się raz w roku, nie później niż do końca III kwartału.
 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej lub1/5 zwyczajnych członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania złożony na piśmie w siedzibie Stowarzyszenia, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
 3. Zarząd może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w każdym czasie z zastrzeżeniem §21 ust.1.

§ 22.

 1. Zawiadomienie o terminie Walnego Zebrania wraz z porządkiem i projektami uchwał przesyła się członkom najpóźniej na siedem dni przed terminem Walnego Ze­brania.
 2. Walne Zebranie jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 15 członków Stowarzyszenia.
 3. W wypadku braku kworum na Walnym Zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, Walne Zebranie zwołuje się w drugim terminie, nie później jednak niż do trzydzi­estu dni od dnia pierwszego Walnego Zebrania. W drugim terminie Walne Zebranie jest prawomocne bez względu na ilość obecnych członków.

§ 23.

 1. Walne Zebranie każdorazowo dokonuje wyboru Prezy­dium w składzie od 2 do 3 osób, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący.
 3. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, za który odpowiedzialny jest Sekretarz.
 4. Członkowie Prezydium odpowiadają za zgodność przebiegu obrad Walnego Zebrania z postanowieniami Statutu.

§ 24.

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzysze­nia.
 2. Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania należą:

a)      wybór i odwołanie poszczególnych członków Zarządu oraz pozostałych władz Stowarzyszenia,

b)     wytyczanie kierunków działalności Stowarzyszenia,

c)      powoływanie jednostek organizacyjnych,

d)     rozpatrywanie corocznych sprawozdań Zarządu i udzielanie mu absolutorium,

e)      zatwierdzanie rozliczeń finansowych w postaci bilansów rocznych,

f)       określanie niezależności finansowej Zarządu przy podejmowaniu działalności gospodarczej, wspomagającej realizację celów statutowych Stowarzyszenia,

g)      rozpatrywanie odwołań od uchwał innych władz Sto­warzyszenia,

h)      podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych stowarzyszeń i organizacji,

i)        uchwalanie statutu i jego zmian,

j)       podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia, powołaniu likwidatora i rozdysponowanie majątkiem Sto­warzyszenia po likwidacji,

k)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,

l)        rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Władz Stowarzyszenia,

m)    ustalanie i zatwierdzanie wysokości składek członkowskich na wniosek zarządu Stowarzyszenia.

 1. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych. Przy równej ilości głosów decy­duje głos Przewodniczącego. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Przewodniczący ma prawo wyznac­zenia drugiego terminu, w którym uchwały mogą zapaść większością głosów obecnych. W przypadku braku quo­rum podejmować można jedynie uchwały nad sprawami zawartymi w porządku obrad.

§ 25.

 1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
 2. Zarząd jest wybierany i odwoływany przez Walne Ze­branie w głosowaniu tajnym.
 3. Zarząd składa się z 3 członków, tj. prezesa, skarbnika i sekretarza.
 4. Zarząd powołuje i odwołuje prezesa z pośród członków Zarządu.
 5. Podziału funkcji w Zarządzie dokonuje Zarząd na wni­osek prezesa.
 6. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
 7. Uzupełnienie składu Zarządu w czasie trwania kadencji dokonuje się w trybie ust.2.
 8. Członkowie zarządu Stowarzyszenia nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe *

§ 26.

 1. Do właściwości Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności:

a)      wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

b)     reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

c)      uchwalanie bieżących programów działania,

d)     zatwierdzanie statutów bieżących jednostek organiza­cyjnych,

e)      przyjmowanie członków,

f)       uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,

g)      zwoływanie i przygotowanie Walnego Zebrania,

h)      ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej płatności,

i)        sprawowanie pieczy nad majątkiem Stowarzyszenia,

j)       Zarząd może zatrudniać pracowników etatowych oraz udzielać pełnomocnictw,

k)     uchwalanie regulaminów obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 27.

 1. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w kwartale.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa, z zastrzeżeniem ust.3.
 3. Uchwała budżetowa zapada większością 2/3 głosów Zarządu.
 4. Uchwały i protokoły z zebrania zarządu stowarzysze­nia podpisuje przewodniczący zebrania i sekretarz zarządu, są one gromadzone w księdze uchwał.

 

§ 27a.

 1. Szczegółowy tryb pracy Zarządu i zakres obowiązków jego członków określony jest w regulaminie uchwalanym przez Zarząd w terminie 30 dni od wyboru członków Zarządu.
 2. W przypadku nie uchwalenia regulaminu obowiązuje regulamin uchwalony przez poprzedni Zarząd.

§ 28.

 1. Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków sto­warzyszenia. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 3. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Ze­branie w głosowaniu tajnym.
 4. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.*
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.*

 

 § 29.

 1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
 2. Uzupełnienia składu komisji Rewizyjnej, odwołania w całości lub poszczególnych jej członków dokonuje się w trybie § 28 ust.3.

§ 30.

Do właściwości Komisji Rewizyjnej należy sprawowanie kontroli wewnętrznej nad działalnością Stowarzyszenia, w szczególności poprzez:

 1. przeprowadzanie bieżącej i okresowej kontroli do­kumentacji księgowej oraz innych, dokumentów w celu zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej Sto­warzyszenia,
 2. wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi,
 3. wnioskowanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
 4. rozpatrywanie skarg i wniosków członków Sto­warzyszenia,
 5. zwoływanie zebrania zarządu w razie braku wypełniania przez zarząd statutowych obowiązków,
 6. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności Stowarzyszenia,
 7. złożenie sprawozdania ze swojej działalności na pierwszym zwyczajnym Walnym Zebraniu w nowym roku za rok ubiegły.

§ 31.

1. Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

a)      Żądania od zarządu przedstawienia wszelkich doku­mentów dotyczących działalności stowarzyszenia,

b)      Żądania od członków zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 32.

 1. Uchwały Komisji rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu w głosowaniu jawnym.
 2. Uchwały i protokoły podpisuje przewodniczący Komisji i sekretarz, są one gromadzone w księdze uchwał.

 § 32a.

Szczegółowy tryb pracy Komisji Rewizyjnej reguluje regulamin, do którego odpowiednio stosuje się § 27a.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 33.

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

a)      ruchomości,

b)      nieruchomości,

c)      fundusze.

§ 34.

1. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą w szczególności z:

a)      dochodów odpłatnej działalności pożytku publicznego,

b)      wpisowego i składek członkowskich,

c)      darowizn, subwencji, spadków, grantów,

d)      dochodów działalności gospodarczej,

e)      ofiarności publicznej (zbiórek publicznych),

f)        dotacji,

g)      dotacji budżetu państwa i samorządu terytorialnego,

h)      ze sponsoringu,

i)        innych wpływów przeznaczonych na działalność statutową.

 1. Stowarzyszenie może pozyskiwać fundusze prowadząc działalność statutową odpłatną, jak również nieodpłatną.
 2. Środki pieniężne niezależne od źródeł ich pochodzenia powinny być przechowywane wyłącznie na koncie stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe powinny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb jak najszybciej przekazywane na konto Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 35.

 1. Stowarzyszenie cały dochód może przeznaczyć tylko i wyłącznie na działalność statutową Stowarzyszenia.
 2. Dochód z działalności statutowej odpłatnej, innej działalności oraz majątku Stowarzyszenia, służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 36.

Majątkiem stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 37.

Zabrania się:

1)        Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu albo w sto­sunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do dru­giego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”;

2)        Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób blis­kich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3)        Wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasa­dach innych niż w stosunku do osób trzecich,

4)        Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.*

ROZDZIAŁ VI

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZE­NIA

 

 § 38.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami działalność gospodarczą w przedmiocie według klasyfikacji PKD:

a)      68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

 1. Prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się w formie bezpośredniej na podstawie istniejących struk­tur lub przez wyodrębnione organizacyjnie i finansowo zakłady na zasadzie rachunku ekonomicznego:

a)      zakłady są jednostkami organizacyjnymi stowarzysze­nia i podlegają zarządowi,

b)      zarząd w drodze uchwały powołuje i odwołuje zakład, powołuje i odwołuje kierownika,

 1. Zakres działania oraz zakres uprawnień i obowiązków kierujących zakładem określa regulamin, uchwalony przez zarząd.

§ 39.

Całość dochodów z działalności gospodarczej Sto­warzyszenia może być przeznaczona tylko i wyłącznie na działalność statutową Stowarzyszenia.

 ROZDZIAŁ VII

REPREZENTACJA STOWARZYSZENIA

§ 40.

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw do określonej czynności bądź pełnomocnictwa stałego do wykonywania czynności określonego rodzaju w imieniu Stowarzyszenia, uprawn­ionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VIII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STO­WARZYSZENIA

 

§ 41.

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie w głosowaniu większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 2. Zmiana statutu lub rozwiązanie stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad stowarzyszenia tylko wówczas, jeżeli jest to przewidziane w porządku obrad.

§ 42.

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia pode­jmuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym większością 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek przechodzi do dyspozycji Parafii pw. św. Antoniego w Gdyni, przy ul. Ujejskiego 40.
 3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie zarządu, chyba że w uchwale o rozwiązaniu Walne Zebranie postanowi inaczej.

ROZDZIAŁ IX

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 43.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach i organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie.

Zmiany w statucie uchwalono na Walnym Zebraniu Sto­warzyszenia Franciszkańskiego Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II.

Gdynia, 4 marca 2011 r