STATUT STOWARZYSZENIA

RODZINA KULTURA SPORT – Regionalny Klub Sportowy

 

PREAMBUŁA

Stowarzyszenie Rodzina Kultura Sport – Regionalny Klub Sportowy jest dobrowolnym, samorządnym     i trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych mającym na celu wszechstronny rozwój sportu                 i kultury, a w szczególności umożliwienie aktywnego uczestnictwa w zajęciach sportowych, kulturalnych i innych   rodzin, dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych bez względu na ich status materialny, pochodzenie społeczne, płeć, czy dotychczasowe osiągnięcia. Poprzez promocję sportu, rekreacji i spontanicznej oddolnej kultury jako nieodzownych elementów potrzebnych do wszechstronnego rozwoju dzieci od najmłodszych lat i organizację dla ich rodzin wypoczynku, profesjonalnych treningów i urozmaiconych zajęć Stowarzyszenie Rodzina Kultura Sport – Regionalny Klub Sportowy tworzy okazję do twórczego spędzania wolnego czasu i do rozwoju osobistego swoich Członków i Odbiorców

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rodzina Kultura Sport – Regionalny Klub Sportowy zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Nazwa, znaki graficzne i symbole Stowarzyszenia są zastrzeżone
 3. Sekcje lub drużyny działające w ramach stowarzyszenia mogą używać nazwy i znaków graficznych stowarzyszenia
 4. Stowarzyszenie może używać odpowiedników nazwy w językach obcych oraz wyróżniającego go znaku graficznego i symbolu.

 

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach ustawy o sporcie oraz niniejszego Statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

§ 3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i miasto Gdynia a w szczególności dzielnice Gdynia Mały Kack lub dzielnice południowe miasta Gdynia .Dla właściwego realizowania swych celów stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 4.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdynia.

 

§ 5.

Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Ponadto Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, statuetki i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym za osiągnięcia związane z działalnością Stowarzyszenia.

 

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony

 

§ 7

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 2. W celu realizacji przedsięwzięć Stowarzyszenie może zlecać wykonanie określonych zadań, innym podmiotom lub zawierać porozumienia z samorządami i innymi osobami prawnymi.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

ODBIORCY , CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 8.

Wymienione poniżej cele i formy działania oraz sposoby ich realizacji stowarzyszenie kieruje głównie do rodziny rozumianej jako pierwszego, najważniejszego naturalnego środowiska dziecka. Ilekroć w statucie cele stowarzyszenia odnoszą się do rodziny to dotyczą również rodzin osób pełniących funkcję rodzin zastępczych i ich podopiecznych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

§ 9.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Podejmowanie działalności społecznie użytecznej – zadań publicznych określonych

w Art.4 pkt 1i2 dz.I ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

2. Prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych

 

3. Składanie wniosków o realizację zadań publicznych w ramach pośrednictwa Inicjatywy Lokalnej

mieszkańców

 

4. Podejmowanie wszelkich działań w zakresie sportu:

– podnoszenia poziomu sportowego,

– kultury fizycznej,turystyki i rekreacji.

– poprawę warunków uprawiania sportu

– zwiększenie dostępności społeczności lokalnej

– rodzinnego-jako niezbędnego elementu wszechstronnego rozwoju dzieci

 

5. Działania na rzecz społeczeństwa

– rozwoju i promocji regionu

– swobodnego i wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży

– wychowania w duchu patriotyzmu z poszanowaniem godności i wolności każdego narodu

– otwartości na kulturę całego świata

– twórczości artystycznej i kulturalnej w tym inspirowanej wiarą i tradycją chrześcijańską

– wspierania spójności społecznej

– zwalczania przejawów dyskryminacji

– zrównoważonego rozwoju regionalnego

– swobodnego dostępu do religii

– dialogu między-kulturowego i między-religijnego

 

6. Działania na rzecz rodzin i osób potrzebujących w zakresie:

– bezpieczeństwa, coraz lepszego funkcjonowania i autonomii

– zapobiegania zjawiskom patologii

– przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji

– polepszenia integracji i wizerunku dzieci i osób niepełnosprawnych

– świadczenie pomocy prawnej

– sprawiedliwości naprawczej i mediacji

– prewencyjnych środków przeciwdziałania przemocy

– szacowanie i dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych

 

7. Działania kierowane do rodziców,opiekunów,nauczycieli,wychowawców,trenerów

– popularyzacja alternatywnych metod pedagogicznych i treningowych i nowego programu

szkolenia opartego na uświadomieniu znaczenia integralnego rozwoju i ruchu rozwijającego

– inspirowanie do opracowywania i realizowania innowacyjnych autorskich programów dla

rodziny,kultury,sportu i edukacji

 

§ 10.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. działania na rzecz popularyzacji uprawiania sportu, rekreacji i rozwoju turystyki
 2. organizowanie szkolenia sportowego w postaci treningów, kursów pogadanek, obozów i zgrupowań treningowych, szkoleniowych, kondycyjnych oraz innych nowoczesnych form metodyki szkolenia
 3. zakładanie i prowadzenie sekcji w przyjętych i zatwierdzonych przez Zarząd Stowarzyszenia określonych dyscyplinach sportowych
 4. zapewnienie odpowiednich kadr trenersko-instruktorskich
 5. uczestniczenie w imprezach, rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej
 6. organizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych
 7. zapewnianie członkom stowarzyszenia dostępu do infrastruktury sportowej, sprzętu treningowego i materiałów szkoleniowych w ramach posiadanych środków i możliwości stowarzyszenia,
 8. tworzenie prowadzenie lub utrzymanie ośrodków sportowych i innych placówek związanych z działalnością sportową, turystyczną, kulturalną lub z działalnością gospodarczą
 9. organizowanie i prowadzenie działalności sportowej, turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, oświatowej oraz wychowawczej we wszystkich formach dla członków i odbiorców działań stowarzyszenia
 10. zapewnienie opieki lekarskiej zawodnikom a także bezpiecznych i higienicznych warunków uprawiania sportu
 11. organizowanie warunków dla uprawiania sportu dla rodzin, młodzieży mniej sprawnej oraz niepełnosprawnej
 12. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i innej wyróżniającym się zawodnikom i członkom stowarzyszenia
 13. organizowanie i finansowanie wycieczek i wypoczynku dla rodzin i wolontariuszy
 14. podejmowanie działań z zakresu przeciwdziałania zachowań ryzykownych w oparciu o diagnozy i współpracę środowiska szkolnego i pozaszkolnego.
 15. oddziaływanie profilaktyczne zwiększające kompetencje wychowawcze rodziców.
 16. organizację szkoleń i kursów dla rodziców, trenerów, opiekunów i wolontariuszy
 17. podnoszenie kompetencji i integracja społeczna opiekunów zastępczych
 18. zakładanie i prowadzenie sekcji w przyjętych i zatwierdzonych przez Zarząd Stowarzyszenia dziedzinach umożliwiających organizowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów służących wszechstronnemu rozwojowi
 19. wprowadzanie i finansowanie nowatorskich działań i programów sportowych, edukacyjnych  i wychowawczych

– profesjonalnej opieki dla dzieci i rodziców opartej o kadrę trenerów mentalnych i tutorów

– pozyskiwania środków finansowych na zabezpieczenie wynagrodzeń dla kadry instruktorskiej

– pozyskiwania instruktorów w tym wolontariuszy do nowoczesnej pracy z dziećmi i rodzicami

 1. opracowywanie, dostarczanie, promocja i realizacja dostosowanych programów i projektów,

–         przeciwdziałania zagrożeniom współczesnego świata

–         zapobiegania zjawiskom przemocy i patologii społecznej

–         profilaktycznych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych, dodatkowych i pozalekcyjnych

–         rekreacyjnych, kulturalnych, artystycznych, technicznych ,edukacyjnych

–         zastosowania nowoczesnych technologii

–         wspierania inicjatyw i działań w dziedzinie edukacji i kultury zdrowotnej

–         zdrowego stylu życia, sposobu odżywiania i przyrządzania posiłków

–         treningów tutoringowych oraz interpersonalnych

–         warsztatów integralnego rozwoju i ruchu rozwijającego

–         umiejętności porozumiewania się i tworzenia empatycznych relacji rówieśniczych

–         kultury ekologicznej, ochrony i kształtowania środowiska,

–         bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

–         edukacji pedagogicznej i o innej tematyce

 1. podejmowanie i obsługa imprez kulturalnych i organizacja koncertów, wystaw, pokazów, konkursów, seminariów, warsztatów, odczytów, dyskusji, wykładów i wszelkich przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych w zakresie objętym celami Stowarzyszenia lub we współpracy z innymi organizacjami
 2. wydawanie książek, albumów, czasopism, publikacji, materiałów promocyjnych oraz płyt kompaktowych w zakresie objętym celami stowarzyszenia.
 3. propagowanie działalności artystycznej jako elementu rozwoju społecznego i osobistego
 4. organizowanie podejmowanie i finansowanie amatorskiej i profesjonalnej pracy twórczej z zakresu dziedzin technicznych, kompozycji muzycznych, projektów scenograficznych, sztuk plastycznych i innych twórczych aktywności
 5. organizację wymiany między-kulturowej, wymiany doświadczeń w zakresie amatorskiej i profesjonalnej twórczości artystycznej.
 6. inicjowanie działań zmierzających do powstawania nowych amatorskich i profesjonalnych jednostek artystycznych.
 7. podtrzymywanie, utrwalanie tradycji narodowej oraz współtworzenie tradycji regionu
 8. rozwijanie różnych form samorządności, służących wyrażaniu opinii i zaspokajaniu potrzeb społecznych, duchowych, kulturalnych obywateli.
 9. działania wspierające rozwój dzielnicy Gdynia Mały Kack lub dzielnic południowych Gdyni

–         związane ze zbiórką i przekazywaniem środków na budowę obiektów sportowych w celu zaspokojenia potrzeb członków i odbiorców działań stowarzyszenia

–         związane ze zbiórką i przekazywaniem środków na działalność charytatywno-opiekuńczą  kościołów i związków wyznaniowych w celu zaspokojenia potrzeb członków i odbiorców działań stowarzyszenia

 1. inicjowanie, organizowanie poza kościelnych wydarzeń służących zaspokojeniu potrzeb religijnych i duchowych członków i odbiorców działań stowarzyszenia, szczególnie związanych z tradycją i kulturą
 2. organizację imprez umożliwiających realizację i pokaz twórczych zainteresowań, prezentację eksponatów kolekcjonerskich, innych wyrobów i efektów rzemiosła artystycznego
 3. wspieranie integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy między mieszkańcami regionów Europy
 4. promowanie aktywnych postaw obywatelskich młodzieży,
 5. umożliwienie podejmowania przedsiębiorczych zadań przez młodych ludzi w szczególności członków stowarzyszenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
 6. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej służącej realizacji celów statutowych
 7. działalność charytatywna i wolontariat na rzecz rodzin ,dzieci szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych
 8. ochronę i promowanie praw dziecka, w szczególności prawa dziecka do rodziny.
 9. reprezentowanie i obrona interesów rodzin wobec organów administracji państwowej, samorządowej oraz innych instytucji.
 10. wspieranie rodzin wielodzietnych – kreowanie pozytywnego wizerunku rodzin i zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci z tych rodzin
 11. zapewnienie dostępu do kultury fizycznej rekreacji ,wypoczynku – atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty wspólnego spędzania czasu sprzyjającej rozwojowi rodziny
 12. propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych
 13. organizowanie samopomocy rodzin w zakresie

–         spotkania grupowe i towarzyskie

–         szkolenia i wyjazdy integracyjne

–         wypoczynek dla dzieci albo dla rodzin albo dla rodziców zastępczych

 1. tworzenie i prowadzenie świetlic i placówek edukacyjnych oraz ośrodków kulturalnych
 2. wspieranie osób niepełnosprawnych – kreowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych i ich opiekunów i pomoc w budowaniu wzajemnych więzi międzyludzkich.
 3. podejmowanie działań na rzecz edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych, osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ze środowiskiem ludzi zdrowych
 4. współdziałanie i współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami,

–         władzami państwowymi i sportowymi,

–         organami samorządu terytorialnego,

–         klubami sportowymi,

–         szkołami i jednostkami oświatowymi,

–         organizacjami społecznymi,

–         nauczycielami, pedagogami, naukowcami, artystami i zespołami artystycznymi

–         osobami prawnymi i fizycznymi

 1. zapewnienie członkom i odbiorcom działań właściwych warunków do uprawiania sportu i w zakresie wspierania celów stowarzyszenia
 2. uczestnictwo w realizacji projektów obejmujących cele działalności stowarzyszenia i podejmowanie innych czynności zmierzających do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
 3. zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych, zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli oraz szkół wyższych
 4. inspirowanie, wspieranie i patronowanie działalności szkół, w szczególności finansowanych ze środków społecznych;
 5. inspirowanie i organizowanie szkoleń edukacyjnych dla nauczycieli, rodziców opiekunów i wolontariuszy
 6. popularyzacja wiedzy i najnowszych odkryć naukowych i metod pracy dotyczących oświaty i wychowania;
 7. prowadzenie poradnictwa w zakresie funkcjonowania systemu oświaty oraz tworzenia jego nowych form;
 8. zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących oświaty i wychowania;
 9. rozwijanie wszelkich form działalności, służących wzbogaceniu możliwości edukacyjnych i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych
 10. pomoc wszystkim dzieciom i ze specjalnymi szczególnymi potrzebami emocjonalnymi lub edukacyjnymi i dzieciom niepełnosprawnym
 11. organizowanie odpłatnych, nieodpłatnych praktyk i stażów szkoleniowych do prowadzenia spraw formalnych stowarzyszenia i w celu realizacji określonych celów statutowych
 12. udzielanie osobom potrzebującym pomocy prawnej, m.in. poprzez reprezentowanie ich w postępowaniu przed sądami oraz organami władzy publicznej.
 13. pomoc osobom poszkodowanym  w wypadkach w uzyskaniu należnego odszkodowania.
 14. występowanie w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych w obronie interesu społecznego.
 15. zabieranie głosu w publicznych debatach w sprawach z zakresu statutowej działalności Stowarzyszenia.
 16. działanie na rzecz reform prawa, wymiaru sprawiedliwości i polityki społecznej.
 17. prowadzenie monitoringu instytucji publicznych, a także powstawania i przestrzegania przepisów prawnych oraz praktyki ich stosowania.
 18. wspieranie przedsięwzięć, mających na celu w szczególności: szerzenie wiedzy prawnej, promujących ideę równego statusu kobiet i mężczyzn lub podejmowanych na rzecz grup, podlegających wykluczeniu społecznemu.
 19. prowadzenie działań edukacji prawnej skierowanych do różnych grup społecznych.
 20. prowadzenie mediacji oraz sesji sprawiedliwości naprawczej.
 21. wspieranie działalności innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami stowarzyszenia
 22. członkostwo w organizacjach i związkach sportowych działających na rzecz popularyzacji kultury fizycznej
 23. członkostwo w innych krajowych i zagranicznych organizacjach
 24. ustanawianie i finansowanie okresowych stypendiów sportowych dla zawodników
 25. uzyskiwanie dotacji według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

 

§ 11.

Dla realizacji celów wyszczególnionych w § 9 Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej, której przedmiotem przy uwzględnieniu kodów i opisów według polskiej klasyfikacji działalności jest:

10.85.Z                       Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

46.90.Z                       Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana

55.90.Z                       Pozostałe zakwaterowanie

56.10.B                       Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z                       Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych

56.29.Z                       Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z                       Przygotowywanie i podawanie napojów

58.11.Z                       Wydawanie książek

58.13.Z                       Wydawanie gazet

58.14.Z                       Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z                       Pozostała działalność wydawnicza

58.29.Z                       Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

59.11.Z                       Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z                       Działalność post-produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z                       Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z                       Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z                       Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

60.10.Z                       Nadawanie programów radiofonicznych

62.01.Z                       Działalność związana z oprogramowaniem

63.11.Z                       Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

63.12.Z                       Działalność portali internetowych

66.30.Z                       Działalność związana z zarządzaniem funduszami

69.10.Z                       Działalność prawnicza

69.20.Z                       Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

70.21.Z                       Stosunki międzyludzkie ( public relations ) i komunikacja

70.22.Z                       Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.20.A                       Badania i analizy związane z jakością żywności

72.20.Z                       Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

74.20.Z                       Działalność fotograficzna

77.21.Z                       Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

78.10.Z                       Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.20.Z                       Działalność agencji pracy tymczasowej

78.30.Z                       Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

82.30.Z                       Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.99.Z                       Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.10.Z                       Wychowanie przedszkolne

85.20.Z                       Szkoły podstawowe

85.31.A                       Gimnazja

85.51.Z                       Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z                       Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.A                       Nauka języków obcych

85.59.B                       Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z                       Działalność wspomagająca edukację

88.91.Z                       Opieka dzienna nad dziećmi

88.99.Z                       Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

90.01.Z                       Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z                       Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.03.Z                       Artystyczna i literacka działalność twórcza

90.04.Z                       Działalność obiektów kulturalnych

93.11.Z                       Działalność obiektów sportowych

93.12.Z                       Działalność klubów sportowych

93.13.Z                       Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z                       Pozostała działalność związana ze sportem

93.29.Z                       Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

94.11.Z                       Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

94.12.Z                       Działalność organizacji profesjonalnych

94.99.Z                       Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

96.04.Z                       Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

96.09.Z                       Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

97.00.Z                       GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW

98.10.Z                       Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

98.20.Z                       Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU

§ 12

Rodzaje członkostwa w stowarzyszeniu to: członek zwyczajny, członek uczestnik, członek wspierający, członek honorowy.

 

§ 13

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne zgodnie z art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, zainteresowani merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, które złożą deklarację przystąpienia do stowarzyszenia. i zostaną przyjęte przez Zarząd
 2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni obywatele za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych przedstawioną na podstawie pisemnej deklaracjiw trybie określonym w ust.1
 3. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne albo fizyczne, które zadeklarują określone wsparcie materialne lub organizacyjne działalności stowarzyszenia.
 4. Członkami honorowymi są osoby szczególne zasłużone. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków.

 

§ 14

1.Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)      wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia i posiadają głos stanowiący oraz czynne     i bierne prawo wyborcze,

b)      brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

c)      do pełnienia funkcji asystenta lub pełnomocnika zarządu na swój wniosek lub wniosek zarządu

d)      zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działalność,

e)      przedkładać opinie i propozycje dotyczące wszelkich przejawów działalności Stowarzyszenia

f)        korzystać z praw i uprawnień wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia.

g)      korzystać z pomocy Stowarzyszenia

h)      być informowanym o wszelkich decyzjach i innych działaniach stowarzyszenia

 

 

 

 1. Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem biernego     i czynnego prawa wyborczego oraz prawa pełnienia funkcji jako asystent lub pełnomocnik zarządu
 2. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego         i czynnego prawa wyborczego.
 3. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

 

 

§ 15

1.Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

a)      przestrzegania postanowień Statutu,

b)     przyczyniania się swoim udziałem do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia lub świadczenia zadeklarowanego wsparcia

c)      zajmowania zadeklarowanych stanowisk lub zadeklarowanych funkcji

d)     regularnego opłacania składek,

e)      dbania o dobre imię stowarzyszenia,

f)       realizowania uchwał i innych decyzji zarządu stowarzyszenia,

g)      przestrzegania regulaminów sekcji sportowych i innych zatwierdzanych przez zarząd

h)      szanowania majątku stowarzyszenia.

i)        zwrotu powierzonego sprzętu i przedmiotów będących w dyspozycji Stowarzyszenia.

j)       uzupełniania i weryfikowania swoich danych osobowych i kontaktowych w terminie do daty kolejnego walnego zebrania stowarzyszenia

 

 

§ 16

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego do Zarządu na piśmie;
 2. skreślenia z rejestru członków przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia;
 3. śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.
 4. rozwiązania się Stowarzyszenia,

 

 

§ 17

 1. Członek Stowarzyszenia może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia lub innego naruszenia postanowień niniejszego Statutu i uchwał Stowarzyszenia.
 2. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na

a)      okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych

b)     prawa udziału w rozgrywkach sportowych

c)      prawa udziału w zajęciach dla dorosłych

d)     prawa udziału w innej działalności Stowarzyszenia.

 

 

§ 18.

Nadawanie, zawieszenie lub utrata członkostwa następuje poprzez wpisanie do rejestru członków  i podjecie uchwały podpisanej przez Zarząd, której oryginał pozostaje w dokumentacji stowarzyszenia a kopia trafia do członka. Od uchwały Zarządu w przedmiocie nadania członkostwa zawieszenia lub wykluczenia przysługuje w terminie 30 dni odwołanie do Walnego Zgromadzenia, które podejmuje stosowną uchwałę na najbliższym posiedzeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. Do momentu rozpatrzenia odwołania, członek Stowarzyszenia jest zawieszony w prawach członkowskich.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie członków, zwane dalej Walnym Zebraniem,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 20

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa sześć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.
 2. Podziału funkcji w organach władz stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie głosując nad konkretnymi kandydatami wytypowanymi na określoną funkcję.
 3. W razie ustąpienia Członka władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, Zarządowi lub Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze kooptacji do wysokości 2/5 liczebności składu pochodzącego z wyboru.
 4. Członkowie organów Władz Stowarzyszenia nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
 6. Członkowie zarządu nie mogą być członkami organu Komisji Rewizyjnej ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

 

§ 21

 1. Uchwały wszystkich organów władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby Członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.
 2. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu nie uczestniczy co najmniej 2/3 ogólnej liczby Członków uprawnionych do głosowania, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte – po upływie 15 minut – zwykłą większością bez względu na liczbę obecnych Członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 22

 1. Na zebraniu każdego organu władz stowarzyszenia dokonuje się wyboru Prezydium w składzie od 2 do 3 osób, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Obradami Zebrania danego organu kieruje Przewodniczący.
 3. Z obrad zebrania danego organu sporządza się protokół za który odpowiedzialny jest Sekretarz zebrania.
 4. Członkowie Prezydium odpowiadają za zgodność przebiegu obrad zebrania danego organu z postanowieniami Statutu.
 5. Protokoły i uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia mogą być przedstawiane do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu.

 

§ 23

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania należą:

 1. wybór i odwołanie poszczególnych członków Zarządu , Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych władz Stowarzyszenia,
 2. zatwierdzanie kierunków i programów działalności Stowarzyszenia zgłoszonych przez zarząd
 3. zatwierdzanie powołanych przez zarząd jednostek organizacyjnych,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu i udzielanie mu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
 6. zatwierdzanie rozliczeń finansowych w postaci bilansów rocznych,
 7. udzielanie absolutorium zarządowi w sprawie decyzji związanych z zarządzaniem majątkiem i funduszami Stowarzyszenia
 8. określanie niezależności finansowej Zarządu przy podejmowaniu działalności gospodarczej, wspomagającej realizację celów statutowych Stowarzyszenia,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i innych władz Stowarzyszenia,
 10. zatwierdzanie decyzji zarządu o przystąpieniu do innych stowarzyszeń i organizacji,
 11. uchwalanie Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie i rozwiązywaniu się Stowarzyszenia,
 12. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Władz Stowarzyszenia oraz odwołań członków stowarzyszenia w sprawie wykluczenia lub zawieszenia w prawach członka
 13. rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i Członków Stowarzyszenia,
 14. podejmowanie uchwał we wszystkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach nie uregulowanych Statutem,
 15. nadawanie członkostwa honorowego,
 16. zatwierdzanie uchwał zarządu w sprawie zasad funkcjonowania systemu formalnego, finansowego i majątkowego Stowarzyszenia,
 17. upoważnienie Zarządu do zaciągania zobowiązań majątkowych

 

§ 24

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – Członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym – Członkowie honorowi, uczestnicy i zaproszeni goście,
 3. członkowie wspierający

 

§ 25

 1. Walne Zebranie zbiera się raz w roku, nie później niż do końca II kwartału.
 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/2 zwyczajnych członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania złożonym na piśmie, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
 3. Zarząd może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w każdym czasie z zastrzeżeniem §25 ust.1.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków zawiadamia Zarząd, co najmniej na 7 dni przed terminem.
 5. O terminie i częstotliwości zebrań i trybie pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej decydują odpowiednio przewodniczący zarządu i przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

§ 26

 1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd działający pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym co najmniej prezesa, skarbnika i sekretarza
 3. Zarząd może ustanawiać asystentów i pełnomocników do działania w imieniu Zarządu w określonym zakresie
 4. Asystenci i pełnomocnicy zarządu wykonują i realizują zadania zarządu pod nadzorem członków zarządu

§ 27

Do właściwości Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności:

a)      wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

b)     reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu

c)      uchwalanie bieżących programów działania i planów finansowych

d)     uchwalanie i zatwierdzanie regulaminów lub statutów bieżących jednostek organizacyjnych,

e)      przyjmowanie, zawieszanie, wykluczanie członków i prowadzenie rejestru członków

f)       uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,

g)      zwoływanie i przygotowanie Walnego Zebrania,

h)      ustalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz stowarzyszenia i zasad jej płatności,

i)        zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia

j)       zatrudnianie pracowników etatowych oraz udzielanie pełnomocnictw,

 

§ 28.

 1. Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków stowarzyszenia, przewodniczącego i dwóch członków
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym
 3. Do właściwości i uprawnień Komisji Rewizyjnej należy sprawowanie kontroli wewnętrznej nad działalnością Stowarzyszenia, w szczególności poprzez:

a)     przeprowadzanie bieżącej i okresowej kontroli dokumentacji księgowej oraz innych, dokumentów

b)     sprawdzanie prawidłowości formalno prawnej, księgowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

c)     wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi,

d)     wnioskowanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

e)     rozpatrywanie skarg i wniosków członków Stowarzyszenia,

f)       zwoływanie zebrania zarządu w razie braku wypełniania przez zarząd statutowych obowiązków,

g)     przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności Stowarzyszenia,

h)     złożenie sprawozdania ze swojej działalności na pierwszym zwyczajnym Walnym Zebraniu w nowym roku za rok ubiegły.

i)       występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości

j)       żądanie od zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności stowarzyszenia,

k)     żądanie od członków zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 29.

Majątek i dochody Stowarzyszenia przeznaczone na realizację celów statutowych Stowarzyszenia oraz na pokrycie kosztów działalności Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne
 2. Środki pieniężne Stowarzyszenia pochodzą w szczególności z:

a)      dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego i pozostałej działalności statutowej

b)     składek członkowskich,

c)      darowizn i innych środków pochodzących z ofiarności publicznej

d)     spadki, zapisy i inne przysposobienia majątkowe

e)      dochodów z działalności gospodarczej,

f)       dochody ze zbiórek publicznych i innych zbiórek celowych lub charytatywnych

g)      dochody z praw majątkowych oraz praw autorskich

h)      subwencje, dotacje, granty i inne fundusze pozyskiwane ze środków publicznych

i)        dotacji budżetu państwa i samorządu terytorialnego,

j)       dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach

k)     innych wpływów i wcześniej utworzonych funduszy celowych

l)        źródłem dochodów organizacji mogą być odsetki bankowe, inwestycje w instrumenty finansowe (np. akcje, obligacje, udziały w funduszach inwestycyjnych itp.) lub lokaty bankowe

 1. Środki pieniężne niezależne od źródeł ich pochodzenia powinny być przechowywane na kontach stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe powinny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb jak najszybciej przekazywane na konto Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 30.

Majątkiem stowarzyszenia zarządza Zarząd.

 

 

§ 31.

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”;
 2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.*

 

ROZDZIAŁ VI

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA

§ 32.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i za granicą, działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego w przedmiocie według klasyfikacji PKD:

73.11.Z                       Działalność agencji reklamowych

46.19.Z                       Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

68.32.Z                       Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

62.09.Z                       Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

74.10.Z                       Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

42.99.Z                       Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

81.30.Z                       Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

66.21.Z                       Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

14.19.Z                       Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

79.12.Z                       Działalność organizatorów turystyki

 

73.20.Z                       Badanie rynku i opinii publicznej

43.21.Z                       Wykonywanie instalacji elektrycznych

82.11.Z                       Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

47.99.Z                       Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami           i targowiskami

47.91.Z                       Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

32.12.Z                       Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych

32.13.Z                       Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych

73.12.C                       Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych

73.12.D                       Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

73.12.A                       Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.B                       Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

32.40.Z                       Produkcja gier i zabawek

68.10.Z                       Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z                       Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.31.Z                       Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

77.22.Z                       Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.

10.32.Z                       Produkcja soków z owoców i warzyw

10.71.Z                       Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

18.20.Z                       Reprodukcja zapisanych nośników informacji

32.30.Z                       Produkcja sprzętu sportowego

35.14.Z                       Handel energią elektryczną

41.10.Z                       Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z                       Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

43.99.Z                       Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

45.20.Z                       Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.31.Z                       Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.32.Z                       Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

55.10.Z                       Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z                       Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z                       Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

56.10.A                       Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

64.30.Z                       Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

64.99.Z                       Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.19.Z                       Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

74.30.Z                       Działalność związana z tłumaczeniami

74.90.Z                       Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.29.Z                       Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

79.11.A                       Działalność agentów turystycznych

79.11.B                       Działalność pośredników turystycznych

79.90.A                       Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B                       Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C                       Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

81.29.Z                       Pozostałe sprzątanie

 

 1. Prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się w formie bezpośredniej na podstawie istniejących struktur lub przez wyodrębnione organizacyjnie i finansowo zakłady na zasadzie rachunku ekonomicznego:

a)      zakłady są jednostkami organizacyjnymi stowarzyszenia i podlegają zarządowi,

b)     zarząd w drodze uchwały powołuje i odwołuje zakład, powołuje i odwołuje kierownika,

 1. Zakres działania oraz zakres uprawnień i obowiązków kierujących zakładem określa regulamin, uchwalony przez zarząd.
 2. O podjęciu działalności gospodarczej danego rodzaju decyduje zarząd i przedstawia uchwałę           w tej sprawie do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu

 

§ 33.

Całość dochodów z działalności gospodarczej Stowarzyszenia może być przeznaczona na rozwój działalności gospodarczej albo na działalność statutową Stowarzyszenia .

 

ROZDZIAŁ VII

REPREZENTACJA STOWARZYSZENIA

§ 34.

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw do określonej czynności bądź pełnomocnictwa stałego do wykonywania czynności określonego rodzaju w imieniu Stowarzyszenia, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Przewodniczącego Zarządu.

 

ROZDZIAŁ VIII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 35.

Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania ogólnej liczby Członków Walnego Zebrania w pierwszym terminie. W drugim terminie – po upływie pół godziny – zwykłą większością bez względu na liczbę obecnych Członków uprawnionych do głosowania.

.

§ 36.

 1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków Walnego Zebrania – w pierwszym terminie. W drugim terminie głosowania rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje po upływie pół godziny zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych Członków.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cele, na jakie będzie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
 3. Po zakończeniu likwidacji Stowarzyszenia likwidator występuje do organu rejestracji z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń.
 4. Zmiana statutu lub rozwiązanie stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad stowarzyszenia tylko wówczas, jeżeli jest to przewidziane w porządku obrad

 

ROZDZIAŁ IX

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 37.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach i organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie.

 

 

Gdynia, 9 luty 2016 roku