Stowarzyszenie FCKG ul. Ujejskiego 40, 8 1 – 4 2 6 GDYNIA , NIP: 586–218-95-06, REGON: 22038476 Gdynia, dnia 29 października 2015 r. ZAPROSZENIE -ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU STOWARZYSZENIA Zarząd Stowarzyszenia FCKG zwołuje, na podstawie § 26 g statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 5 listopada 2015 r. tj. czwartek, o godz. 17.30 w sali nr 7 Szkoły Podstawowej nr 13 ul. Halicka 8, 81-506 Gdynia. Na zebranie zapraszamy gości, członków stowarzyszenia, oraz przyszłych członków stowarzyszenia, którzy umożliwili weryfikację i uzupełnienie danych w deklaracji członkowskiej lub otrzymali zawiadomienie o zebraniu wraz z dokumentacją w terminie wskazanym w statucie. Jednocześnie informujemy, że z dokumentami zebrania można również zapoznać się po uprzednim umówieniu telefonicznym dzwoniąc na numer:509-611-795.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA załącznik nr 2 do protokołu z walnego zebrania

1) Otwarcie Walnego Zebrania, – weryfikacja i sprawdzenie danych osobowych na deklaracjach członkowskich – weryfikacja uczestnika zebrania w zakresie dostarczenia przez zarząd zawiadomienia i dokumentacji zebrania w terminie – rejestracja uczestników zebrania – wpisanie na listę uczestników zebrania

2) Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

3) Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad i regulaminu zebrania – wybór komisji skrutacyjnej, informacja o sposobie głosowania nad uchwałami, informacja o nie składaniu wniosków

4) Przedstawienie przez zarząd rejestru członków stowarzyszenia ustalających ilość członków stowarzyszenia i stan formalno-prawny na dzień 5 listopada 2015 r Uchwała nr1 – w sprawie zatwierdzenia prowadzonego przez zarząd rejestru członków stowarzyszenia przez walne zebranie i stwierdzenie kworum wystarczającego do podjęcia uchwał w sprawie zmiany władz, zmian w obecnym statucie albo rozwiązania stowarzyszenia na podstawie paragrafu 41 i 42 statutu stowarzyszenia

5) Stwierdzenie kworum umożliwiającego głosowanie nad rozwiązaniem stowarzyszenia albo reorganizacją w tym zmianę statutu stowarzyszenia

6) Przedstawienie sytuacji w stowarzyszeniu oraz propozycji rozwiązania stowarzyszenia albo zmian: władz stowarzyszenia, nazwy, adresu pod którym jest zarejestrowane, statutu stowarzyszenia ze względu na możliwość podjęcia nowej działalności.

7) Stwierdzenie wygaśnięcia kadencji obecnego zarządu stowarzyszenia

8) Przedstawienie rezygnacji członków komisji rewizyjnej z uczestniczenia w stowarzyszeniu i wniosek zarządu o odwołanie komisji rewizyjnej

9) Ustalenie i przedstawienie propozycji składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej i przedstawienie projektów uchwał o odwołaniu i powołaniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej

10) Przedstawienie propozycji zmiany nazwy stowarzyszenia i adresu i projektu uchwały w tej sprawie

11) Przedstawienie jednolitego tekstu statutu po zmianach zawierającego nową nazwę i adres stowarzyszenia i projektu uchwały w tej sprawie

12) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków zarządu

13) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków komisji rewizyjnej

14) Podjecie uchwały w sprawie powołania zarządu

15) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków komisji rewizyjnej

16) Podjecie uchwały w sprawie zmiany nazwy stowarzyszenia i adresu stowarzyszenia

17) Podjecie uchwały w sprawie zmian w statucie i przyjęcie jednolitego tekstu statutu po zmianach

18) Informacja zarządu o regulaminie i utworzeniu sekcji piłki nożnej Family Football Mały Kack

19) Podpisy pod protokołem osób pełniących funkcje na zebraniu Zarząd Stowarzyszenia FCKG tel: 509-611-795, e-mail: fckgdynia@gmail.com

Walne Zebranie_05-11-2015