Stowarzyszenie

RODZINA KULTURA SPORT

Regionalny Klub Sportowy

KRS:0000274840

ul. Kaliska 35a, 81-502 Gdynia, tel:509-611-795, www.rksgdynia.pl, nip:586-218-95-06, regon:220384763

Nr konta: Bank BGŻ BNP PARIBAS 90 2030 0045 1110 0000 0240 4570

Gdynia, 21 czerwca 2018 r.

Załącznik nr 2 do protokołu zebrania

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU

Zarząd Stowarzyszenia zwołuje, na podstawie §27 podpunkt litera g) statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r. tj. piątek, o godz. 20.00 na ul.Kaliskiej 35a, 81-502 Gdynia.

W przypadku braku wymaganej liczby obecnych członków na podstawie § 21 punkt 1 i 2 statutu Zarząd zwołuje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia w drugim terminie, to jest w dniu 29 czerwca 2016 r. o godz. 20:15 i będzie władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych. Do udziału w zebraniu uprawnieni są wszyscy członkowie stowarzyszenia, którzy umożliwili weryfikację i uzupełnienie danych w deklaracji członkowskiej oraz zapoznali się z projektami uchwał otrzymując ich zestawienie w terminie ogłoszenia zebrania. Jednocześnie informujemy, że z dokumentami zebrania można zapoznać się dodatkowo na stronie www.bip.rksgdynia.pl lub po uprzednim umówieniu telefonicznym dzwoniąc na numer:509-611-795.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA
 1. Rejestracja uczestników zebrania
 • uzupełnienie deklaracji członkowskich, weryfikacja członkostwa i danych osobowych
 • wpisanie na listę uczestników zebrania – załącznik nr 1 do protokołu zebrania

2. Otwarcie Walnego Zebrania,

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza

4. Głosowania nad przyjęciem porządku obrad i regulaminu zebrania

5. Przedstawienie Sprawozdania Kadry klubu RKS Gdynia, Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2017 r

6. Na wniosek komisji rewizyjnej

 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2017
 • podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium Zarządowi za działalność w 2017 roku
 1. Podjęcie uchwały w innych sprawch zgłoszonych do porzadku obrad lub podczas zebrania
 2. Wolne wnioski dyskusja i zakończenie zebrania

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA

 1. Regulamin Walnego Zebrania jest przedstawiany w tym dokumencie stanowiacym załączniku nr 2 do protokołu zebrania łącznie z zawiadomieniem i porządkiem obrad walnego zebrania

 2. Na zebraniu nie powołuje się komisji skrutacyjnej do liczenia głosów w głosowaniu jawnym – liczenia głosów dokonuje sekretarz w obecności członków zebrania.

 3. Głosowanie nad uchwałą dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania zarządu stowarzyszenia i udzielenia absolutorium zarządowi oraz zatwierdzenie sprawozdania kadry klubu – sekcji piłki nożnej, zakceptowanie działań kadry tej sekcji w zakresie realizacji zadań finansowych i merytorycznych kadry klubu.

 4. Istnieje możliwość podejmowania uchwał pod głosowanie nie określonych w porzadku obrad jeśli będą zgłoszone przy zatwierdzaniu porządku obrad.

 5. Możliwość skreślenia niektórych punktów z porządku obrad

 6. Możliwość przeniesienia podejmowania niektórych uchwał lub dyskusji o niektórych zagadnieniach na koniec obrad lub na inny termin zebrania decyzją przewodniczącego.