dokumenty walnego zebrania

Stowarzyszenie RODZINA KULTURA SPORT
Regionalny Klub Sportowy
KRS:0000274840
ul. Kaliska 35a, 81-502 Gdynia, tel:509-611-795, www.rksgdynia.pl, nip:586-218-95-06, regon:220384763

Nr konta: Bank BGŻ BNP PARIBAS 90 2030 0045 1110 0000 0240 4570

Gdynia, 7 czerwca 2016 r.
ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU STOWARZYSZENIA
Załącznik nr 2 do protokołu zebrania

Zarząd Stowarzyszenia zwołuje, na podstawie §27 podpunkt litera g) statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2016 r. tj. wtorek, o godz. 21.00 na ul.Kaliskiej 35a, 81-502 Gdynia.
W przypadku braku wymaganej liczby obecnych członków na podstawie § 21 punkt 1 i 2 statutu Zarząd zwołuje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia w drugim terminie, to jest w dniu 14 czerwca 2016 r. o godz. 21.15 i będzie władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych. Do udziału w zebraniu uprawnieni są wszyscy członkowie stowarzyszenia, którzy umożliwili weryfikację i uzupełnienie danych w deklaracji członkowskiej oraz zapoznali się z projektami uchwał otrzymując ich zestawienie w terminie ogłoszenia zebrania. Jednocześnie informujemy, że z dokumentami zebrania można zapoznać się dodatkowo na stronie www.bip.rksgdynia.pl lub po uprzednim umówieniu telefonicznym dzwoniąc na numer:509-611-795.

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA
załącznik nr 3 do protokołu z walnego zebrania

Rejestracja uczestników zebrania – wpisanie na listę uczestników zebrania – załącznik nr 1 do protokołu zebrania

1) Otwarcie Walnego Zebrania,
2) Wybór przewodniczącego i sekretarza
3) Głosowania nad przyjęciem porządku obrad i regulaminu zebrania
– Powołanie komisji skrutacyjnej
4) Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2015 i wyjaśnienia w sprawie darowizny 1% za lata 2007-2015 i o przystąpieniu klubu do Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za Rok 2015,
7) Informacja komisji rewizyjnej o podjętych uchwałach od ostatniego zebrania
8) Na wniosek komisji rewizyjnej

– podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2015
– podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium Zarządowi za działalność w 2015 roku
– podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi w sprawie rozliczenia przychodów i wydatków z darowizn 1% na koniec 2015 roku

9) Na wniosek zarządu podjecie uchwały o przystąpieniu do Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
10) Podjęcie uchwały o podziękowaniach dla Pana Jarosława Biereckiego za sfinansowanie zakupu akcesoriów treningowych na potrzeby sekcji piłkarskiej klubu oraz oprogramowania księgowego dla stowarzyszenia.