ZAPROSZENIE – ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU STOWARZYSZENIA

ZarządStowarzyszenia FCKG zwołuje, na podstawie § 26 g statutu StowarzyszeniaWalne Zebranie,które odbędzie się wdniu 9 lutego 2016 r. tj. wtorek, o godz. 19:00   w domu przy ul. Kaliska 35a, 81-502 Gdynia. Na zebranie zapraszamy gości, członków stowarzyszenia, oraz przyszłych członków stowarzyszenia, którzy umożliwili weryfikację i uzupełnienie danych w deklaracji członkowskiej i otrzymali zawiadomienie o zebraniu wraz z dokumentacją w terminie wskazanym w statucie. Jednocześnie informujemy, że z dokumentami zebrania można również zapoznać się po uprzednim umówieniu telefonicznym dzwoniąc na numer:509-611-795.

 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA

załącznik nr 2 do protokołu z walnego zebrania

 

1)     Otwarcie Walnego Zebrania,

–          weryfikacja i sprawdzenie danych osobowych na deklaracjach członkowskich

–          weryfikacja uczestnika zebrania w zakresie dostarczenia przez zarząd zawiadomienia i dokumentacji zebrania w terminie

–          rejestracja uczestników zebrania – wpisanie na listę uczestników zebrania

 

2)       Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

3)       Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad i regulaminu zebrania – wybór komisji skrutacyjnej, informacja o sposobie głosowania nad uchwałami, informacja o nie składaniu wniosków

4)       Przedstawienie przez zarząd rejestru członków stowarzyszenia ustalających ilość członków stowarzyszenia i stan formalno-prawny na dzień 9 lutego 2016 r

5)       Podjęcie Uchwała nr1 – w sprawie zatwierdzenia prowadzonego przez zarząd rejestru członków stowarzyszenia przez walne zebranie i stwierdzenie kworum wystarczającego do podjęcia uchwały w sprawie , zmian w obecnym statucie na podstawie paragrafu 41 statutu stowarzyszenia

6)       Przedstawienie propozycji zmian w statucie z dnia 5 listopada 2015 roku przygotowanych na podstawie wskazanych przez sąd uzupełnień i poprawek.

7)       Przedstawienie jednolitego tekstu statutu po zmianach zawierającego zmiany i projektu uchwały w tej sprawie

8)       Podjecie Uchwała nr 2 w sprawie zmian w statucie i przyjęcie jednolitego tekstu statutu po zmianach

9)       Podpisy pod protokołem osób pełniących funkcje na zebraniu

10)   Informacja Zarządu o podjętych działaniach i planach stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia   FCKG tel: 509-611-795, e-mail: rksgdynia@gmail.com

Dokumenty Walnego Zebrania do pobrania

dokumenty zebrania-09-02-2016