RODZINA

Rodzina w znaczeniu tradycyjnym i podtrzymanie wszelkich wartości z Rodziną związanych uznajemy jako najbardziej podstawowe i potrzebne cele naszego działania. W dzisiejszych czasach różnorodności tym bardziej większego znaczenia nabierają działania zmierzające do umocnienia rodziny. To umocnienie nabiera znaczenia aby uświadamiać rodzicom jakie jest ich znaczenie dla wszechstronnego rozwoju dziecka od najmłodszych lat. Naszym najważniejszym zadaniem […]

KULTURA

Poprzez promocję oddolnej kultury jako nieodzownego elementu potrzebnego do wszechstronnego rozwoju dzieci od najmłodszych lat i organizację dla ich rodzin wypoczynku i urozmaiconych zajęć Stowarzyszenie tworzy okazję do twórczego spędzania wolnego czasu i do rozwoju osobistego dzieci i rodziców. Organizujemy i wspieramy Kulturę dostępną jako zabawę. Staje się ona twórczym motorem uruchamiającym wiarę we własne […]

NON PROFIT

NON PROFIT – działalność nie dla zysku Jesteśmy organizacją, która prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku.Najczęściej jest to stowarzyszenie – dobrowolne, trwałe i samorządne zrzeszenie o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące działalności, której […]

SPORT

Celami sportowymi Stowarzyszenia są: 1. kształtowanie zasad współżycia sportowego wśród społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin, dzieci i młodzieży, 2. dążenie do osiągania najwyższego poziomu sportowego, możliwego do osiągnięcia tylko w połączeniu z harmonijnym rozwojem zawodnika, który w odniesieniu do dzieci i młodzieży staje się równoważnym celem działań stowarzyszenia 3. upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej na […]

NGO – OP

NGO ( ang. non-government organization, ) OP – Organizacja Pozarządowa Jesteśmy organizacją działającą na rzecz określonych kierunków i wyznaczonych celów i niedziałającą dla osiągnięcia zysku. W odróżnieniu od organizacji międzyrządowych, organizacje pozarządowe powołują nie władze państwa, lecz osoby fizyczne lub prawne. Działają w oparciu o prawo w wyniku zawierania umów cywilnoprawnych. Organizacje pozarządowe bywają nazywane […]

OPP

OPP – Organizacja Pożytku Publicznego Jesteśmy organizacją działającą zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Nie każda organizacja, która prowadzi działalność pożytku publicznego, zdobyła  status organizacji pożytku publicznego.Status OPP może uzyskać organizacja pozarządowa (z wyjątkiem partii politycznych i należących do nich fundacji, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz samorządów zawodowych), jak również spółka […]

PRZEDSIĘBIORSTWO

Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie i w sposób określony w prawie o stowarzyszeniach. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.” (art.34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Działalność gospodarcza jest jedynie działalnością uboczną, […]